Cercador ArSe


El cercador ArSe (Archaeological Search) és una eina dissenyada per localitzar publicacions relacionades amb la investigació arqueològica de la Península Ibèrica. L'eina permet localitzar paraules que apareguin en el text de les publicacions, oferint una vista del context on aquests termes han estat emprats. La cerca es realitza sobre els articles de sèries publicades per diferents institucions peninsulars els continguts es vinculen amb aquest àmbit de recerca. S'inclouen els llibres i articles editats pel Museu de Prehistòria de València, únic cas on a més es proporciona l'accés al pdf del document.
El llistat de sèries que ofereix el desplegable del cercador constitueix la referència més actualitzada dels títols sobre els quals s'executa la petició. Cal tenir present que només s'inclouen aquells títols que els editors ofereixen en obert en les seves respectives pàgines, que moltes de les sèries no estan completes i que el procés d'inclusió d'articles en ArSe és progressiu, incorporant noves referències cada setmana. Addicionalment la indexació d'alguns textos resulta complicada i els seus continguts no es recuperen amb tota la qualitat que seria desitjable. Així, els resultats de les recerques han de servir com una guia per a investigadors i aficionats, però s'han d'interpretar amb cautela ja que poden trobar-se minvats per limitacions de diversa índole.
Back to top