Restauració

En el laboratori de conservació i restauració treballem sobre un conjunt molt divers de materials de procedència arqueològica (ceràmiques, metalls, os, ivori, pedra, pintura mural, etc.) i duem a terme totes aquelles accions que servisquen per a evitar el seu deteriorament i que garantisquen la pervivència de les peces a les nostres futures generacions:

- Estudis preliminars (identificació de materials, diagnòstic de danys, anàlisi de les causes d’alteració, estudis analítics).
- Tractaments de conservació i restauració (consolidació, neteja, estabilització, muntatge de fragments, reconstrucció de zones perdudes).
- Conservació preventiva (fabricació d’embalatges, control climàtic).
- Documentació en totes les fases del procés d’intervenció.

Qualsevol actuació directa sobre les peces s’aborda des del respecte a l’original i tenint en compte els criteris d’intervenció mínima, reversibilitat dels tractaments, reconeixement fàcil dels afegits i interdisciplinarietat.


Processos

      Back to top