El passat en les teues mans

  • 05-12-1997 - 15-12-1997
L'arqueologia és la ciència que Investiga el passat a través de les restes materials, i el seu estudi és especialment útil en aquells periodes culturals sobre els quals no hi ha res d'escrit. El Museu de Prahistòria de la Diputació de València pretén, per mitjà d'esta exposició de caràcter didàctic, acostar I'home del passat a la societat del present.
Generem un "Pont Perceptiu" pel qual presentem una sèrie de rèpliques arqueológiques convenientment envoltades pel seu context cultural exposat als pannells didàctics.
Considerem que la possibilitat de manipulació de còpies que este tipus d'exposició oferix, acreix I'interés i el coneixement de les diverses maneres i sistemes de vida més significatives anteriors a la nostra era. Preferentment en eixa llarga etapa de lenta evolució i desconeixement de I'escriptura anomenada prehistòria.
Comencem pel Paleolític., nom grec que significa "pedra vella" (Paleo, vell; Iitos, pedra.) Etapa llarguíssima marcada amb successius i importantíssims canvis climàtics, que faran variar el paisatge, les espècies animals i el procés evolutiu de I'home o <>. La caça i la recol.lecció signifiquen els principals mitjans de subsistència de l’home prehistòric, que presenta un lógic caràcter nómada. El seu hàbitat alterna entre coves i abrigalls rocallosos depenent de les condicions climàtiquess i la seua evolució tecnológica, paral·lela a I'evolució del llenguatge I desenvolupament del seu pensament. La primera gran revolució humana, durant la qual aprén a cultivar la terra i a domesticar animals, ens portarà a I'exposició del segon gran periode: el NeoIític (Neo, nou; litos, pedra). Estos canvis essencials es traduixen en un augment de la població de caràcter sedentari, en l’aparició de noves tècniques: utillatge lític polimentat, estrís agrícoles, cistelleria ceràmica. Com a consequència d'estes innovacions el desenvolupament cultural serà més ràpid, però també més complex.
L'Edat dels Metalls es caracteritza no solament pel coneixement de la metal.lúrgia. Esta població apareix dedicada fonamentalment a I'agricultura i la ramaderia, i té, Iógicament un caràcter sedentari amb construccions en pedra i poblats emmurallats. Del seu estudi cal deduir tambè un aspecte religiós fonamental com és la creença en una vida d'ultratomba, perfectament documentada en els seus enterraments, i que s'acompanya habitualment d'alxovars i ofrenes rituals.
Finalment, ens introduim en una cultura ja singular, la Cultura Ibèrica, sorgida de la confluència entre el substrat indíqena i cultures més avançades procedents del Mediterrani oriental, fenicis i grecs, fonamentalment. A este importantíssim procés d'assimilació es deu I'aparició de canvis en la pràctica totalitat de les manifestacions culturals: el coneixement del ferro, el desenvolupament d'un vertader urbanisme i I'aparició d'una nova escriptura.
 
>
Back to top