Altet de Palau. Font de la Figuera. 2014

2014
1. Introducció
La campanya d’excavacions corresponent a l’exercici de 2014 ha estat realitzada entre els dies 23 de juny i 12 de juliol. Els objectius previstos eren els d’ampliar la zona d’excavació al poblat de L’Altet de Palau, tot seguint la delimitació dels murs localitzats entre 2005 i 2013. Resumint el que ha sigut l’evolució dels treballs al jaciment, recordem que durant la campanya de 2005 identificarem restes de diversos murs i una potent estratigrafia que ens va permetre la delimitació dels espais d’habitació i de treball a l’assentament. I també la possibilitat de reconèixer diferents nivells d’ocupació per tal de valorar l’evolució del poblament a la Costera i la cronologia pròpia del jaciment. Amb l’interès afegit de comptar amb dos àrees ben definides: el poblat de l’Altet de Palau i una possible àrea de treball metal·lúrgic a l’Arbocer, ambdós contigus i integrants d’un mateix assentament.
En posteriors campanyes continuà la delimitació dels murs obrint els quadres adjacents cap al nord, est i sud de l’àrea excavada, afectant l’actuació una gran zona on es documentà la continuïtat dels murs existents, amb la mateixa orientació; i l’aparició de nous murs de tancament. Estructures arquitectòniques en bon estat de conservació i dimensions importants, relacionades espacial i cronològicament entre elles, que conformen tres àmbits o espais diferenciats amb bancs de pedra, empedrats, paviments, etc. A més es localitzà el mur de tancament que rodeja l’àrea més elevada de l’assentament, completada pel seu costat occidental, mentre que a la zona meridional la delimitació del mur no està finalitzada.
Al nord-oest del jaciment hem detectat la presència de potents nivells arqueològics documentant-se un nivell d'enderroc; un possible mur de bancal associat als últims nivells d'ocupació, amb espais condicionats junt al mur perimetral; un nivell d'ocupació format per diferents unitats estratigràfiques, sobre un sòl d'ocupació que regularitza un espai per tal de preparar i condicionar una zona plana. I, enquadrant aquest espai, un mur amb un banc de treball paral·lel que podria recolzar-se o estar travat amb el gran mur perimetral del jaciment. La campanya de 2014 ha estat centrada en completar la delimitació de les estructures i obrir en extensió el sector nord-est del jaciment continuant la delimitació dels espais d’habitació i el tancament pel costat nord.

2. Estratigrafia i restes constructives
Durant la campanya de 2014 s’ha realitzat l’excavació dels quadres A-F/5-6 i s’ha completat part de l’àrea oberta en 2012 i 2013, al costat del mur de tancament al nord-oest del jaciment. A més, s’ha efectuat la retirada de la terra acumulada pel garbellat en la zona de tancament al costat del gran mur, així com la neteja i manteniment de les estructures ja excavades; i també s’ha netejat la vegetació tant al jaciment com al camí d’accés.
La campanya de 2014 ha proporcionat interessants resultats vinculats a la definició i documentació de nous espais d’habitació i de comunicació al sector nord i nord-est del poblat; la nova informació quant als sòls d’habitació als quals es troben plaques cremades, a manera de tortes; la presència de nous materials ceràmics, pesos de teler, motle de fosa, etc. També quant a la identificació de nous murs, bancs, empedrats i paviments, anivellació i condicionament de la roca, etc.
La neteja dels quadres I-J/10-11 i el desmuntatge d’un mur que havíem arribat a considerar fictici ens ha portat a la identificació del mur UE 2120, vinculat a l’estança 1 del poblat i descartar també l’existència d’una “cisterna” al sector que, finalment, queda definida com a part de l’estança 1 i de les remodelacions efectuades entre la primera i segona fase d’ocupació.
En resum, les excavacions mostren un espai organitzat al voltant de dues estructures: un gran mur perimetral o de tancament que rodeja l’àrea més elevada de l’assentament pel seu costat occidental i, a la part central, el carrer des d’on s'articula la estructura interna del poblat. Aquestes estructures permeten reconèixer tres àmbits: l'estança 1 (E.1), un carrer central i, finalment, un tercer àmbit amb diferents estàncies de morfologia quadrangular.
Quant als materials recuperats, la vaixella ceràmica presenta recipients de forma variada destinada a ús domèstic. De la resta destaca la presència d'útils metàl·lics ja elaborats i una industria lítica encaminada a l'obtenció de dents de falç per a activitats agrícoles, a més de molins i mans de molins.
Pel que fa a les bases econòmiques, la producció agrària està centrada quasi exclusivament al cultiu d'ordi vestit. Les restes d'animals domèstics (74,2%) s'imposen a les d'animals salvatges (25,8%). La base principal la formaria un nombrós ramat d'ovelles i cabres, i alguns gossos. El segon lloc l'ocupen els bòvids i èquids utilitzats ambdós per a tasques de càrrega, aprofitant també dels bovins els seus productes secundaris. La cabanya es completa amb la presència de porcs. I, entre les espècies salvatges, els cérvols són l'espècie millor representada, seguida dels conills. Cabirols, raboses, linxs ibèric i gat salvatge apareixen de forma testimonial.
Les restes de fusta carbonitzada trobades al poblat ens parlen de la vegetació llenyosa que va ser explotada en els voltants del jaciment. Aquesta estaria composada principalment per carrasca o coscoll, pi blanc i un matoll de brucs, lleguminoses, llentiscle i ginebres o savines; alguns roures i espècies de ribera com freixes, salzes o pollancres.
D’altra banda, cal senyalar que s'han documentat algunes restes humanes entre els enderrocs; i diferents objectes en os, pedra polida (esmoladors de pedra sorrenca i braçalets), fang cuit, etc.
Les datacions radiocarbòniques realitzades confirmen la cronologia de Bronze tardà. La primera de les mostres correspon amb un gra d'Hordeum vulgare procedent de l'Estància 3. El resultat de la datació fou de (Beta-260427) 3120±40, que calibrada a dos sigmes ofereix un rang de 1460-1310 cal BC (3410-3260 cal BP), establint-se la màxima probabilitat en 1410 cal BC. La segona correspon amb altre gra d'Hordeum vulgare aparegut al carrer central. El resultat de la datació fou de (Beta-327994) 3120±30, que calibrada a dos sigmes ofereix un rang de 1440-1320 cal BC (3390-3270 cal BP), establint-se la màxima probabilitat en 1410 cal BC
Back to top