IV Jornades d'Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València

  • Saló d’actes Alfons el Magnànim
    23-11-2017 - 24-11-2017

Per tal de donar a conéixer les investigacions arqueozoològiques dutes a terme als jaciments valencians, el Museu de Prehistòria de València té previst celebrar durant el pròxim mes de novembre les IV jornades dedicades a aquests estudis. Com ve sent habitual en aquestes reunions, l'edició d'enguany constarà de dues sessions. La primera d'elles estarà dedicada als recursos marins en el passat. En aquest cas es pretén que els estudis es limiten als contextos del vessant mediterrani ibèric, si bé hi ha la possibilitat d'admetre treballs sobre altres zones que presenten especial interés per la seua importància o novetat metodològica. La segona, arreplegarà treballs sobre conjunts arqueozoològics de jaciments valencians de diverses cronologies, per donar continuïtat a les tres jornades celebrades el 2011, 2013 i 2015.

 

La 1a. sessió planteja com a tema monogràfic: Recursos marins en el passat.

L'aprofitament de recursos marins a les regions de la mediterrània peninsular és un tema a què no s'ha dedicat molt d’esforç, llevat de comptades excepcions, al contrari del que s’esdevé en altres zones d'Europa occidental. Si bé la major part de les restes faunístiques recuperades als jaciments arqueològics corresponen a vertebrats terrestres, en nombroses ocasions es documenten restes d'origen marí que són testimoni de l'explotació de gran varietat d'animals invertebrats (mol·luscos, crustacis i equinoderms) i vertebrats (peixos, aus i mamífers marins).

Els motius de la presència d'aquestes restes en contextos arqueològics són molt variats i el seu estudi aporta informació de diversa índole sobre les comunitats humanes responsables de la seua presència, tant de caràcter socioeconòmic com ambiental. D'una banda, els humans han utilitzat les parts blanes dels recursos marins per al seu consum o per a la fabricació de colorants. Ací tenen cabuda tant els estudis taxonòmics com les anàlisis isotòpiques del col·lagen de les restes humanes. El seu estudi ens ofereix informació sobre les espècies consumides en la dieta o sobre els costums relacionats amb el vestuari. De l’altra, les parts dures d'aquests recursos ens ofereixen una variada informació relacionada amb nombrosos aspectes de les comunitats passades. Les petxines de mol·lusc, per exemple, en estat natural o transformades, s'han utilitzat com a matèria primera per fabricar tota una sèrie de manufactures dedicades a l'adorn personal o per a altres funcions com recipients, culleres, allisadors, raspadors, instruments musicals o  elements de construcció. Com a adorns han servit també les vèrtebres de peixos i com a encluses les vèrtebres de balena. Així mateix, alguns productes marins s'han utilitzat com a objectes d'intercanvi o de comerç que, en ocasions, han recorregut grans distàncies, cosa per la qual han sigut un valuós testimoni de relacions interregionals o del moviment estacional dels grups humans pel territori.

Per a l'obtenció dels recursos marins, s'han fet servir diferents estratègies de pesca i de recol·lecció per a les quals s'han fabricat diversos instruments, i estudi que d’aquests també ens ajudarà a comprendre l'aprofitament del mar. Per tant, en aquesta reunió, a banda de les restes animals, també tenen cabuda estudis dels instruments associats a la pesca (arpons, hams, pesos de xarxa, agulles per reparar les xarxes), i fins i tot els recipients destinats a l'emmagatzematge i transport de productes elaborats (àmfores per a saladures).

 

La 2a sessió, Estudis d'arqueozoología de jaciments valencians, té com a objectiu l'exposició de les investigacions en curs sobre aquells jaciments objecte de recents intervencions, o bé sobre antigues col·leccions novament revisades. No hi ha limitació cronològica i s'hi accepten treballs de qualsevol tipus, tant els relatius a les restes faunístiques com aquells que tracten la indústria sobre matèria dura d'origen animal.

 

Els investigadors interessats a participar en aquestes IV Jornades d'Arqueozoologia han de comunicar-ho enviant un correu electrònic

(josep.ll.pascual@uv.es o alfred.sanchis@dival.es) abans del 10 de setembre, com també un resum de la seua comunicació abans de l'1 d'octubre de 2017.

El resum no excedirà les 500 paraules i en aquest s'indicarà la sessió a què es destina, títol, autor, filiació, telèfon i adreça de correu electrònic.

El format de participació serà a través de l'exposició de comunicacions de 20 minuts de duració.

 

Esperem la vostra participació,

Josep Lluís Pascual i Alfred Sanchis

Coordinadors de les IV Jornades d’Arqueozoologia

 

Helena Bonet Rosado

Directora del Museu de Prehistòria de València

 

Contacte: josep.ll.pascual@uv.es alfred.sanchis@dival.es

 

PROGRAMA

 

Dijous 23/novembre/2017

 

8:30-9:00. Rebuda en el hall del Museu de Prehistòria de València. C/ Corona 36, 46003 València.

 

9:00-9:15. Inauguració y presentació de las jornades en la Sala d’Actes Alfons el Magnànim

 

9:15-10:00. Ponència. J. Emili Aura Tortosa: Més enllà de les conquilles. L’explotació dels recursos marins al llarg del Paleolític i Mesolític a la regió mediterrània ibèrica.

 

10:00-14:30. Sessió de comunicacions: “Recursos marins  (1)”.

Sala d’Actes Alfons el Magnànim.

10:00-10:25. Begoña Soler: Recursos marinos en el interior de la montaña alicantina: el adorno de Cova Beneito (Muro, Alacant). Primeras campañas de excavación.

 

10:25-10:50. Gala García-Argudo, Xavier Mangado, Oriol Mercadal, Marta Sánchez de la Torre y José M. Fullola: Los ornamentos en concha durante el Paleolítico superior pirenaico: El caso de Montlleó.

 

10:50-11:20. Pausa cafè

 

11:20-11:45. Zoé Lloveras Rissech, Jordi Nadal i Lluís Lloveras Roca: Una mar llunyana? Relacions de les darreres comunitats caçadores-recol·lectores  i  la costa a Catalunya a través de l’estudi de la malacofauna marina i els SIG

 

11:45-12:10. Juan V. Morales-Pérez, Manuel Pérez Ripoll, Jesús F. Jordá i J. Emili Aura Tortosa: Explotació i pautes de consum del vell marí (Monachus monachus) en el Tardiglacial: l’exemple de la Cueva de Nerja.

 

12:10-12:35. Alicia Luján Navas y F. Javier Jover Maestre: Del Mesolítico al Neolítico: el uso y consumo de la malacofauna marina en el ámbito mediterráneo de la península ibérica.

 

12:35-13:20. Ponència. Ricard Marlasca Martín: L’Explotació dels recursos pesquers a la costa mediterrània peninsular: del Neolític a època romana.

 

13:20-13:50. Discussió.

 

14:00-16:00. Pausa dinar.

 

16:00-19:30. Sessió de comunicacions: “Recursos marins  (2)”.

Aula de Didàctica del Museu de Prehistòria de València.

16:00-16:25. Virginia Barciela González: Malacofauna continental y marina en el yacimiento neolítico de Limoneros (Elche, Alicante).

 

16:25-16:50. Josep Lluís Pascual Benito y Ricard Marlasca Martín: Cuentas de collar sobre vértebras de pez en la vertiente mediterránea peninsular del Neolítico antiguo a la Edad del Bronce.

 

16:50-17:15. Josep Lluís Pascual Benito, Alfred Sanchis y Josep Pascual Beneyto: Mamíferos marinos en la prehistoria reciente valenciana.

 
17:15-17:40. Julià Maroto, Silvia Albizuri, Ferran Millan, Victòria Soler i Josep Casas: Recol·lecció i consum de l’escopinya de gallet (Cerastoderma edule) al jaciment de Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà, Catalunya) durant la primera edat del ferro.


17:40-18:05. Ricard Marlasca, Consuelo Mata, Marta Blasco y Eva Collado: Vértebras de pez en yacimientos ibéricos.

 

18:05-18:35. Discussió.


Divendres  24/novembre/2017

 

9:30-10:00. Sessió de comunicacions: “Recursos marins  (3)”.

Aula de Didàctica del Museu de Prehistòria de València

 

9:30-9:55. Trinidad Pasies Oviedo y Giulia Cernieri: Conservación y restauración de una costilla de ballena del yacimiento de Sanxo Llop (Gandia).

 

9:55-13:00. Sessió de comunicacions: “Estudios de Arqueozoología de yacimientos valencianos”.

 

9:55-10:20. Cristina Real, Alfred Sanchis, Juan V. Morales, Aleix Eixea, João Zilhão, Valentín Villaverde: Cambios en los modelos económicos y de ocupación en el Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia). Nuevos datos arqueozoológicos y tafonómicos de los niveles VII y VIII.

 

10:20-10:45. Manolo Pérez Ripoll y Oreto García Puchol: Estudio de los restos óseos de lepóridos en el yacimiento de la Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia).

 

10:45-11:15. Pausa cafè.

 

11:15-11:40. Rafael Martínez Valle, María Pilar Iborra Eres y Pere M. Guillem Calatayud: Fauna de la Cova de les Tàbegues. La caza en un yacimiento del Neolítico final del barranc de la Valltorta.

 

11:40-12:05. Juan V. Morales-Pérez, José Ramón Ortega i Juan A. Mira Rico: Estudis zooarqueològics recents de conjunts faunístics medievals a Castalla: el Castell i la Plaça de l’Ermita.

 

12:05-13:00. Discussió y tancament de las jornades.

 

 

 

    Back to top