Cova del Parpalló. Gandia. 1929

06-06-192921-07-1929
La major activitat del Servei s'ha dedicat enguany (...) a la Cova del Parpalló, del terme de Gandia, en el seu llímit en el de Barig, al capdamunt d'un brau barranc pròxim al cim de Montdúver. 
La Direcció encomanà l'excavació al Subdirector, l'erudit Catedràtic, D. Luis Pericot i a D. Mariano Jornet, (...) havent durat els treballs des del 6 de Juny al 21 de Juliol, explorant-se una zona de 3 metres de fondària, mitja, i garbellant-se acuradament uns 250 metros cúbics de terra...
Entre els materials trobats es conten "algun arpó d'os, de tipo magdalenià; numerosos punxons de lo mateix i un que dona l'impressió de fusta, veient-se entre aquells prou amb la base bisellada simple o doblement; una peça també d'os, plana convexa, amb adorns incisos lineals i en zig-zag. Entre les nombrosíssimes restes d'animals (...) es manifesten les de cérvol, cabra, bou i alguns carnívors. Els sílex trobats ho han sigut en tal quantitat, que s'ha calculat que s'acosten als 10.000 els llaurats, entre ells 1.000 son delicats útils....
Però el que situa aquest jaciment a l'alçada dels magdalenians més coneguts són les nombroses mostres d'art mobiliari que acaba de donar. Al voltant de 100 llosetes, d'elles unes 60 amb gravats de cavall, cérvols, cabres, porcs senglars, bous i altres animals inclassificables, i les restes amb diverses i variades composicions lineals, formen un dels més importants lots coneguts d'obres pertanyents a l'art del paleolític superior 
La importància científica extraordinària d'aquesta excavació és evident, podent estar segura la Diputació provincial valenciana d'haver realitzat en ella un de les més interessants aportacions espanyoles per a l'estudi de la Prehistòria en general...

(La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1929: 6-7)
Back to top