Cinto Mariano

Jaciment localitzat al peu d’un abric rocós obert en el marge esquerre del riu Magre, a uns 4 km del nucli urbà de Requena.

Descobert en la dècada de 1980, el SIP., sota la direcció de Joaquim Juan Cabanilles, ha dut a terme, entre 2000 i 2004, diverses campanyes d’excavació centrades en dos sectors: una àrea d’habitació, determinada per un potent nivell de cendres i carbons, resultat de continuats focs de llar, amb abundants restes de fauna i de ceràmiques, algunes d’elles decorades amb incisions d’estil campaniforme; en l’altre sector, s’ha identificat un espai destinat a la reclusió de bestiar amb una successió de “focs de corral”, fruit de la crema periòdica del fem acumulat com a mesura de neteja, i abundants restes de fauna, bàsicament ovicaprids. La cleda pareix haver estat en ús entre mitjan del IV i mitjan del III mil·lenni a. C. Els resultats obtinguts donen del Cinyell Marià la visió d’un lloc freqüentat intensament per pastors neoeneolíticos, dins d’una xarxa d’assentaments diferenciats que pareixen anar lligats al primer poblament estable de la zona.
Back to top