La talla de microlits

Vitrina 8
La traceologia revela que les rasores, les puntes, i altres resquills de sílex musterienses s'utilitzaven per al treball i obtenció de la fusta, la pell i la carn. Açò es concreta en activitats com l'elaboració de mànecs, armes i altres utensilis de fusta.
Back to top