Back to top

Altres estratègies de subsistència

Vitrina 12

En la zona mediterrània peninsular les xicotetes preses comencen a tindre un paper rellevant en l'alimentació humana almenys des del Gravetià. El cas del conill és d'especial importància, ja que les seues altes capacitats reproductives el converteixen en un recurs molt abundant que actua com a complement en la dieta. És molt probable que una part de la carn es conservara a través del fumat per al seu consum posterior.
En el registre arqueològic també es documenta l'explotació d'ocells, xicotets carnívors com el linx i recursos marins com peixos, mol·luscs i crustacis, si bé la seua presència hi és escassa. Per a garantir una bona salut, els grups del Paleolític mantenien una dieta que combinava els recursos animals i vegetals. Recents estudis han demostrat el consum de fulles, arrels i fruits com ara pinyons, brucs d’arenal, prunes, saüc, lleguminoses i bellotes.


 

Back to top