Plaquetes de la Cova del Parpalló

Cova del Parpalló | Gandia, La Safor, Valencia/València, Comunidad Valenciana, España
Upper Paleolithic
La Cova del Parpalló de Gandia cobrix la major part del Paleolític superior del Gravetià al Magdalenià. Els quinze mil·lennis en que podem datar les 5.612 plaquetes trobades en el jaciment, proporcionen una evolució en les tècniques i els temes que, en estar referida a una seqüencia estratigràfica i industrial, permet la seriació de l'art paleolític europeu i la seua datació des de criteris diferents als merament estilístics. En la decoració de les plaquetes s’utilitzà el gravat i la pintura, tècniques que poden aparèixer combinades. El gravat es realitza amb instruments de sílex, aparentment sense un esbós previ del dibuix. La pintura, veritablement excepcional en l'art moble paleolític, mostra tant exemples de tintes planes corn de traç lineal, i usa com a colorants matèries minerals natural com les hematites i els ocres.
En síntesi, poden distingir-se al Parpalló dues grans unitats temporals: una, antiga, que agrupa les diverses fases del Solutrià, i una altra, recent, integradora dels diferents moments del Magdalenià. En les primeres etapes, les tècniques de gravat dominants són el traç simple, el traç doble i el traç múltiple, i és ja important la pintura; la figuració dels animals peca de certa desproporció i les fórmules de perspectiva són arcaiques, i els signes molt senzills. A partir del Solutrià mitjà apareixen els primers signes estructurats, amb el domini dels temes rectangulars i els reticulats; així mateix, els zoomorfs atenuen la desproporció i mostren per primera vegada una atenció pel detall intern -taques de la pell, volum-, i s'executen algunes escenes.
En l'inici del Magdalenià la pintura desapareix en els zoomorfs i canvien també les tècniques de gravat, amb l'expansió del traç simple i profund i la practica desaparició de les altres; els animals es representen sovint en perfil absolut, amb una sola pota per parell, i els signes es compliquen i combinen freqüentment en una sola plaqueta. A la fi del Magdalenià les figures arriben a certa perfecció, tant en les proporcions com en la perspectiva, i es concedix una major atenció als detalls anatòmics -boques, ulls, morros-; els signes mostren predilecció pel geometrisme i la tendència a cobrir la superfície de la plaqueta.

pieces

 • Plaqueta calcària decorada amb cérvola pintada i èquids gravats. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició i reutilització parcial de figura completa de cérvola (tinta negra plana) - en perspectiva biangular obliqua, potes anteriors paral·leles obertes, potes posteriors paral·leles naturalistes, amb pèrdua de pintura en la part corresponent al cap, el que fa impossible l'identificació del modo d'execució de les orelles-, figura completa d'èquid (traç múltiple) - en perspectiva biangular obliqua, aprofitant en gran part el contorn de la figura anterior potes anteriors paral·leles obertes, potes posteriors paral·leles obertes naturalistes, crinera en escaló i detall d'orella linial-, figura acéfala d'animal indeterminat (traç simple) - en perspectiva biangular obliqua, potes anteriors paral·leles obertes de tres traços, potes posteriors paral·leles obertes naturalistes i certa gravidessa ventral-, bandes de línies paral·leles i línies soltes rectes i curves (gravat molt somer).
  Cara B: superposició de pròtoma de cérvola (tinta plana negra i contorn de traç múltiple) - en perspectiva biangular recta i coll extremadament robust i línies soltes rectes i curves (gravat somer).
 • Plaqueta gravada per les dues cares amb figura de cèrvid femella i per l'altra cara motius lineals gravats i pintats.

  Cara A: superposició de figura completa de cèrvid femella (traç simple) - perspectiva biangular oblicua, orelles de triple traç lineal, potes de línies paral·leles obertes i posteriors de línies paral·leles obertes naturalistes, detall de la cua, donant lloc a una animació segmentària -, traç pareat i línies soltes rectes (gravat normal) (fig. 37 i làmines XV i LXIX).
  Cara B: yuxtaposició de banda de línies paral·leles, línies soltes rectes i curves i superficie pintada (gravat molt somer i pintura roja perduda) (fig. 38).
 • Plaqueta gravada i pintada amb càprid i motiu geomètric. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició estreta i adició de figura incompleta de càprid (traç repetit) - en perfil absolut, cornamenta executada mitjançant triple traç linial e interior ple amb gravat estriat reticulat -, rectangle ple de traços curts paral·lels oblics, banda de línies paral·leles, feix de línies paral·leles, línies soltes rectes, articulació de feixos de línies paral·leles i puntuació.
 • Plaqueta gravada per dues cares, una amb cérvola i l'altra amb un cèrvid i un càprid. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: adició de cèrvid femella (traç simple) - perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç linial, potes anteriors de línies paral·leles obertes, modelat intern mitjançant gravat estriat de línies paral·leles i animació segmentària en el cap que apareix projectada - i articulació de feixos paral·lels (gravat normal).
  Cara B: superposició de figura incompleta de cèrvid mascle (traç múltiple) - perspectiva biangular recta, cornamenta normal linial, potes anteriors de línies paral·leles obertes, detall anatòmic en les astes ramificades, modelat intern mitjançant gravat estriat desmanyotat i animació segmentària en el cap que apareix desplaçada i projectada cap avant -, dubtosa figura de càprid (traç simple) - perspectiva biangular obliqua, cornamenta de triple traç linial i animació segmentària per elevació del cap - feix de línies paral·leles i superfície pintada (gravat somer i pintura roja forta).
 • Plaqueta gravada per dues cares, una amb cérvola i dos cervatons, i cavall, i per l'altra un cavall. Cova del Parpalló (Gandia, València). Solútreo-gravetià I. 17.000-16.000 anys BP.

  Cara A: juxtaposició estreta i superposició de cèrvid femella (traç múltiple) - perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç naturalista, potes anteriors de línies paral·leles obertes i posteriors de línies paral·leles obertes naturalistes i dubtosa representació de cua-, cèrvid jove (traç múltiple) -en perfil absolut, orelles de triple traç linial i extremitats no detallades-, cèrvid jove (traç múltiple) -en perfil absolut i arrencada de potes mitjançant línies paral·leles obertes, formant junt a les altres dos figures una escena de tipus maternal, de mare i dos cervatells- èquid (traç simple) - en perfil absolut, crinera en escaló obert, potes anteriors de línies paral·leles obertes i posterior triangular, i cua horitzontal, donant lloc a animació segmentària - i línies soltes rectes (gravat somer).
  Cara B: figura completa de èquid (traç múltiple) - en perspectiva biangular obliqua, sense detall de crinera, potes anteriors i posteriors de línies paral·leles obertes, en tisora, detall de cua i animació coordinada complexa.
 • Plaqueta gravada amb dos èquids. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició estreta i superposició de figura incompleta d'èquid (traç múltiple i pintura roja forta) - en perfil absolut, crinera en escaló tancat, potes anteriors de línies paral·leles obertes, detall dels belfos (llavis), línies d'especejament de crinera, coll, escapular i de costat en M, i animació coordinada complexa, en actitud de salt o elevació de potes anteriors-, pròtoma d'èquid (traç múltiple) - en perfil absolut i crinera en escaló tancat -, bandes de traços curts paral·lels pintats incurvats en série, banda de traços curts paral·lels pintats, feixos de línies paral·lels formant bandes en série irregular i línies soltes rectes i curves entrecreuades (gravat somer i pintura roja forta).
 • Plaqueta gravada per dues cares amb la representació d'un èquid en una, i de dos bòvids i un èquid en l'altra. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició de bòvid (traç compost i simple) -perspectiva biangular recta, banyes en U naturalistes, potes de línies paral·leles obertes i detall de la boca-, bòvid (traç compost i simple) -en perfil absolut, potes de línies paraleles obertes i detall de la cua-, èquid (traç simple) -en perfil absolut, sense crinera, potes de línies paral·leles obertes i detall de la cua-, feix de línies paral·leles formant banda, banda de traços curts paral·lels atípica i línies soltes rectes (gravat somer).
  Cara B: superposició de èquid (traç simple) -en perfil absolut, crinera en escaló obert, pota posterior triangular prolongada, detall de la cua i animació complexa-, banda de línies paral·leles i banda de traços curts paralels (gravat somer).
 • Plaqueta con arboriforme pintat. Magdaleniense superior de la Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Plaqueta de pedra calcària decorada amb un arboriforme pintat en roig i línies soltes rectes gravades superposades.
Back to top